Close & return Poppy corner Kit

Poppy corner — fused and bound